Participants:
Anila Shakya, Sabin Bikhm Magar, Sashim Shakya, Suryadhoj Basnet, Bishwonath Adhikari, Shahil shrestha, Dinesh Tamang, Sujan Shakya, Saphal Ram Shrestha, and Santosh Prashad Rimal.

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I. Photo: Ashish Joshi, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I.
Photo: Ashish Joshi, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I. Photo: Ashish Joshi, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I.
Photo: Ashish Joshi, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I. Photo: Karma T Gurung, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I.
Photo: Karma T Gurung, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I. Photo: Ashish Joshi, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I.
Photo: Ashish Joshi, Artudio

Artudio_Photography Workshop_59th Batch_Day 6 (5)

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I. Photo: Kailash K Shrestha, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I. Photo: Yugal Shrestha, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I.
Photo: Yugal Shrestha, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I. Photo: Ashish Joshi, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I.
Photo: Ashish Joshi, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I. Photo: Ashish Joshi, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I.
Photo: Ashish Joshi, Artudio

 

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I. Photo: Participant, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I.
Photo: Participant, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I. Photo: Participant, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I.
Photo: Libesh Shakya, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I. Photo: Ashish Joshi, Artudio

Artudio Photography Workshop 59th Batch Level I.
Photo: Ashish Joshi, Artudio

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.